หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม
   
      About Supreme
      History
      ISO 9001 & 14001
      Award

History

2556 สุพรีมฯ ได้รับเลือกเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาแท็บเล็ต จำนวน 426,683 เครื่อง มูลค่า 1,238,900,000 บาท ให้กับ สพฐ. และหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดอีก 7 หน่วยงาน ในโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย โซน 3 (ภาคกลาง-ใต้)

2552
สุพรีมฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในการบริหารจัดการขององค์กร และมาตรฐานคุณภาพในการผลิตสินค้า พร้อมการบริการ ติดตั้งซ่อมบำรุง โดย บริษัท AJA Registrars Co.,Ltd.

2551 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004, ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1956-2548 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจำกัดสัญญาณวิทยุ และ มอก.1561-2548 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : เฉพาะด้านความปลอดภัย

2550 ร่วมก่อตั้งกลุ่มผู้ผลิตคอมพิวเตอรไทย TCM (Chapter Local Brand) ภายใต้สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และได้ร่วมจัดทำโครงการ "ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน" Comunity e-Center ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง และส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แประชาชนทั่วไป2549 บริษัทได้มุ่งเน้นที่คุณภาพของสินค้า และบริการหลังการขายเป็นสำคัญเป็นผลให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของงานของหน่วยราชการ หน่วยงานเอกชน และสถานศึกษาชั้นนำ โดยบริษัทสามารถทำยอดจำหน่ายเกินกว่า 1,000 ล้านบาทเมื่อสิ้นสุดปี 2549

2548 สุพรีมฯ ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นผู้จัดหา ผลิต จัดส่งและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ "โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน" ของรัฐบาล ให้กับโรงเรียนในฝันทั่วประเทศ 928 โรงเรียน แบ่งเป็น Server 928 เครื่อง และ PC 35,858 เครื่อง โดยได้มีพิธีรับมอบ จัดส่ง และติดตั้งเรียบร้อยครบถ้วน เมื่อเดือนมกราคม 2549

2547 ด้วยความต้องการและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นในการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ สุพรีมฯ จึงได้ขยายกลุ่มสินค้า เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะ E-Class Room ซึ่งเป็นระบบควบคุมการเรียนการสอน อย่างมีประ สิทธิภาพ ง่ายแก่การดูแลรักษา และสามารถประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจากความรู้และประสบการณ์ในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์DTK สุพรีมฯ จึงเริ่มผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ SUPREME โดยเป็นแบรนด์ของบริษัทเอง เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานในราคาที่ประหยัด เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับกลุ่มลูกค้า Corporate และ End User สุพรีมฯ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย (ATCM) จัดทำโครงการ “คอมพิวเตอร์ ICT เพื่อน้องเล็ก“ เพื่อรวบรวมเครื่องคอมพิวเตอร์และนำไปจัดสรรให้กับโรงเรียนในชนบท สุพรีมฯ มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 50 ราย ซึ่งถือเป็นพันธมิตรในการจำหน่ายและเป็นช่องทางหลักในการให้การบริการแก่ลูกค้าของสุพรีมฯ ทั่วประเทศ2546 สุพรีมฯ ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย (ATCM) จัดทำโครงการ “เครื่องคอมพิวเตอร์ ICT เพื่อคนไทย“ หรือ “คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร” จำนวน 126,000 เครื่องโดยจุดประสงค์ของกระทรวงฯ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน และต้องการให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ในราคาถูก

2545 สุพรีมฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ในการบริหารจัดการขององค์กร และมาตรฐานคุณภาพในการผลิตสินค้า พร้อมการบริการ โดย บริษัท AJA Registrars Co.,Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้การรับรองโดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน NAC : National Accreditation Council of Thailand ) กระทรวงอุตสาหกรรม สุพรีมฯ ได้ร่วมก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย ATCM (Association of Thai Computer Manufacturing) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ภายในประเทศ

2544
สุพรีมฯ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดตั้งโครงการคอมพิวเตอร์ราคาประหยัด “Thailand Best Buy PC” เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภคให้ได้สินค้าราคาประหยัด และมีคุณภาพตามมาตรฐานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สุพรีมฯ ได้ทำการจดทะเบียนประกอบการกิจการโรงงาน ประเภท 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อประกอบกิจการผลิต, ประกอบเครื่องประมวลผลต่างๆ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1956-2542 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ ในส่วนของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
2539 สุพรีมฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักงานสาขาในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ โดยเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า DTK จาก DTK Computer Inc. USA จวบจนปัจจุบัน ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการผลิต DTK Computer โดยมีโรงงานมาตรฐานของตนเอง

2536 บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ WEARNES จากประเทศ Singapore โดยเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
   
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
สินค้า Warehouse Sale
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved