22 December 2023

อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ด้วย บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจต่อชุมชนและมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001 และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ซึ่งการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานได้มีทักษะเกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น รวมไปถึงวิธีการใช้ถังดับเพลิงประเภทต่างๆ และเพื่อให้เกิดความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ไม่ให้เกิดอาการตื่นตระหนก พนักงานสามารถรับมือได้อย่างมีสติ และอพยพหนีไฟไปยังจุดที่เตรียมไว้ได้อย่างเป็นระเบียบ