27 December 2022

บริษัทฯ อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด ได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565 ให้กับพนักงานบริษัททุกคน โดย บริษัท บีพี ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้บรรยายและให้การอบรม ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น – 16.30 น

  • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ ,การแบ่งประเภทของไฟ ,วิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ
  • เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ ,แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟ ,การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • การค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ,แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิง และ มีการฝึกภาคปฎิบัติหัวข้อ
  • การใช้ถังดับเพลิง สายน้ำดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็นต้องใช้ในสถานประกอบการฝึกภาคปฏิบัติ
  • ฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของสถานประกอบการ
  • ประเมินผลการฝึกซ้อมและข้อเสนอแนะการปรับแผนอพยพหนีไฟ

โดยการฝึกอบรมมีความสนุกสนานและพนักงานทุกคนได้รับความรู้จากวิทยากรเป็นอย่างดี