01 January 2024

โครงการ สุพรีมปันรักษ์ EP.03 “30 ปี ไอทีเพื่อน้อง”

เนื่องด้วย บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536 (ชื่อเดิม บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด) มีวาระครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 จึงเป็นโอกาสพิเศษที่ทางบริษัทฯ จะร่วมส่งเสริมการสร้างโอกาสของเด็กนักเรียนที่จะได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทัดเทียม ทางบริษัทฯ จึงจัดโครงการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน มีความยากลำบากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียน กิจกรรมครั้งนี้จะจัดบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนทั้งหมดจำนวน เครื่องคอมพิวเตอร์ 300 เครื่อง ซึ่งหากโรงเรียนได้รับการสนับสนุนการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอนได้ทั่วถึงและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามลำดับ

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 โรงเรียน (ขนาดใหญ่ 20 โรงเรียน, ขนาดเล็ก 20 โรงเรียน)

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่องต่อ 1 โรงเรียน

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่องต่อ 1 โรงเรียน

ลำดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด
1 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว เชียงใหม่
2 โรงเรียนบ้านดงวิทยา พิษณุโลก
3 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น ศรีสะเกษ
4 โรงเรียนห้วยเสือเฒ่า (เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) แม่ฮ่องสอน
5 โรงเรียนวัดแก้ว(เฟื้อบำรุง) สมุทรสงคราม
6 โรงเรียนวัดทุ่งมน พระนครศรีอยุธยา
7 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว นครศรีธรรมราช
8 โรงเรียนบ้านแม่สะงา แม่ฮ่องสอน
9 โรงเรียนบ้านหลักด่าน ขอนแก่น
10 โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา สุราษฎร์ธานี
11 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สุราษฎร์ธานี
12 โรงเรียนบ้านสว่าง กาฬสินธุ์​
13 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง นครพนม
14 โรงเรียนบ้านหนองขอน กาญจนบุรี
15 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง นครพนม
16 โรงเรียนบ้านแขนนาง นครพนม
17 โรงเรียนบ้านด่าน (ปัตตานี) ปัตตานี
18 โรงเรียนบ้านโพนหิน ร้อยเอ็ด
19 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม (สุราษฏร์ธานี) สุราษฎร์ธานี
20 โรงเรียนบ้านพี้ เพชรบูรณ์
21 โรงเรียนบ้านโนนฤๅษี หนองคาย
22 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ ฉะเชิงเทรา
23 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม นครพนม
24 โรงเรียนบ้านน้ำฉา ชุมพร
25 โรงเรียนศรีดอนชัย เชียงใหม่
26 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ตาก
27 โรงเรียนบ้านเขตเมือง สมุทรสงคราม
28 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) พิษณุโลก
29 โรงเรียนบ้านโลทู ปัตตานี
30 โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
31 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา เชียงราย
32 โรงเรียนบ้านสันกลาง เชียงราย
33 โรงเรียนบ้านร่องหวาย เชียงราย
34 โรงเรียนดอยลานพิทยา เชียงราย
35 โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) เชียงราย
36 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ตรัง
37 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง นครปฐม
38 โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุง​ศิลป์​ศิลป์ กาฬสินธุ์​
39 โรงเรียนบ้านสองแพรก ระนอง
40 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล นครพนม