04 February 2023

กิจกรรม “โครงการ สุพรีมปันรักษ์ EP.01 ปันสุขเพื่อน้อง”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้จัดกิจกรรม “โครงการ สุพรีมปันรักษ์ EP.01 ปันสุขเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา (ประชาสามัคคี) จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ชำรุดทรุดโทรม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยสูงสุด, เพื่อทำให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้, เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร, เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน สังคม และตอบสนองนโยบายของบริษัทฯ ด้านการจัดการความยั่งยืนในมิติของสังคม