ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2566

รายได้รวม
ล้านบาท
+23.03% YoY
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
(15.80%) YoY
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
+57.79%YoY

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ไม่พบกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

เอกสารล่าสุด

หนังสือชี้ชวน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2567
งบการเงิน ไตรมาส 1/2567