ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 26 เม.ย. 2567
ประเภท : IPO
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
-
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
-
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 26 เม.ย. 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1. นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล 230,000,000 31.08
2. บริษัท ซีนิธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 190,000,000 25.68
3. นายนิธิศ ขันธโมลีกุล 20,000,000 2.70
4. นายภาณุพงศ์ ขันธโมลีกุล 20,000,000 2.70
5. นางสาวศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์ 20,000,000 2.70
6. นายศุภวิชญ์ ขันธโมลีกุล 20,000,000 2.70
7. นายชัชวาลย์ ขันธโมลีกุล 14,300,000 1.93
8. นายบัญชา มโนมัยพันธุ์ 10,800,000 1.46
9. นางสาววารุณี มโนมัยพันธุ์ 10,400,000 1.41
10. นางสาวอมรรัตน์ ขันธโมลีกุล 10,000,000 1.35