บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนบุคลากรของบริษัท ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี บนสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณภาพ

มีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมบนหลักการของสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการสร้างทักษะศักยภาพให้มีการเติบโตในสายงานอาชีพอย่างยั่งยืนไปด้วยกันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ จะตอบแทนสังคมผ่านการพัฒนาทักษะศักยภาพเยาวชนของประเทศชาติ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้ และได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักการ 7 ประการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การประกอบกิจการด้วย ความเป็นธรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้า
การร่วมพัฒนาชุมชนและ สังคม
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การเผยแพร่กิจกรรมด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG

โดยจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องผ่านการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เช่น คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคมและชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG ดังนี้

การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในด้านกีฬา

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมโดยการผลักดัน สร้างโอกาสให้กับเยาวชน และนักกีฬาที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลแต่ขาดโอกาสในพัฒนาศักยภาพ

บริษัทฯ จึงได้จัดงบประมาณในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท สโมสรวอลเลย์บอลสุพรีม จำกัด (“สโมสรสุพรีม”) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสโมสรสุพรีมในการดำเนินธุรกิจแข่งขันกีฬาระดับสโมสร โดยเริ่มสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (สโมสรสุพรีม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ในปี 2554) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนดังกล่าวใช้ในการจัดหาอาหาร ที่พัก ค่าเดินทาง และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการฝึกซ้อม รวมถึง โค้ช ผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา แพทย์ และทีมงาน ที่มีความรู้ความสามารถ และมีชื่อเสียง ทำให้เยาวชนและนักกีฬา มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง สังคม สโมสร รวมถึงประเทศชาติ ทั้งนี้ความสำเร็จของสโมสรนำพามาซึ่งชื่อเสียงของผู้ให้การสนับสนุนทุกราย

ในปี 2553 สโมสรสุพรีมได้จัดตั้งทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงขึ้นด้วยการร่วมมือกับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับแนวหน้าในวงการวอลเลย์บอลระดับมัธยมศึกษา โดยมีเจตนารมย์ในการสร้างทีมนักกีฬาและธุรกิจกีฬาให้แข็งแรงและแข็งแกร่งขึ้น และต้องเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับอะคาเดมี่ (Academy) จนถึงระดับกีฬาอาชีพ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อให้สโมสรสุพรีมอยู่ได้โดยดำเนินการแบบธุรกิจอย่างยั่งยืน ปัจจุบันสโมสรสุพรีมมีนักกีฬาในสโมสรติดทีมชาติไทยในปัจจุบันได้หลายคน อาทิเช่น ปลื้มจิตร์ ถินขาว, ปิยะนุช แป้นน้อย, อัจฉราพร คงยศ, สุพัตรา ไพโรจน์, สุทัตตา เชื้อวู้หลิม, วัชรียา นวลแจ่ม และ กรรณิการ์ ธีปะโชติ เป็นต้น

การฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีสำหรับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ

ผ่านการอบรม สัมมนา เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำสินค้าและให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ดำเนินการให้พนักงานทุกระดับได้รับความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยที่ดีและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในการทำงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

เพิ่มแรงจูงใจในการอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

แนวทางการปฏิบัติ
กำหนดให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ
กำหนดให้พนักงานของบริษัทฯสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอเมื่ออยู่ในอาคาร สำนักงาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ภายในสถานที่ทำงาน โดยมีการปรับมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรการภาครัฐ
หมั่นดูแลทำความสะอาดสถานที่ทำงานในจุดที่พนักงานอาจมีการสัมผัสร่วมกัน
หมั่นดูแลทำความสะอาดสถานที่ทำงานในจุดที่พนักงานอาจมีการสัมผัสร่วมกัน รวมถึงดำเนินการให้มีการฆ่าเชื้อในอากาศภายในสำนักงานและสถานที่ต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมเพื่อสังคม