บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและเชื่อมั่นในหลักการและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมาย สามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

กฏบัตรคณะกรรมการ

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฏบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นโยบายอื่นๆ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน
นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า
แผนการสืบทอดตำแหน่ง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

เอกสารบริษัท

ข้อบังคับบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีมาตรการและกระบวนการรักษาความลับและจัดเก็บข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี ตามนโยบายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)