บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) ทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี (Hardware) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) รวมถึงให้บริการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ และการให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ภายใต้การทำงานกับทีมงานของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้ลูกค้ามีความมั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ โดยมุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ มีความสามารถ ในการวางระบบงานตามความต้องการของลูกค้า โดยมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด และ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการ IT Solution ของประเทศไทย

พันธกิจ

บริษัทฯ จะสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดเป็นสำคัญ โดยยึดถือหลักการดำเนินธุรกิจที่ซื่อสัตย์ จริงใจและคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า โดยเลือกสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการทดสอบที่ได้มาตรฐาน และให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

เป้าหมาย

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างรายได้และอัตรากำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ทั้งพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือสังคม โดยการรักษาลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ค่านิยมองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และได้กำหนด ค่านิยม 7 ประการของบริษัทฯ (SUPREME)

Social
มุ่งเน้นการสรรหาสินค้า บริการ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality of Life) และคำนึงถึงการแบ่งปัน การช่วยเหลือ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
Unity
สร้างวัฒนธรรมและปลูกฝังการทำงานเป็นทีม ภายในองค์กร
Product
คัดสรรสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยสินค้าและบริการนั้นจะต้องมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Relationship
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
Ethics
เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
Management
บริหารงานอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจริงใจต่อลูกค้า คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
Empowerment
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยความร่วมมือและสร้างสรรค์ของพนักงาน บริษัทฯ คู่ค้า และลูกค้า เพื่อให้เกิดการขยายตลาดของสินค้าและบริการที่ยั่งยืน เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

2566

เดือนพฤษภาคม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้ 

  • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 280 ล้านบาท เป็น 370 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

2565

  • เดือนมีนาคม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญจำนวน 1.50 ล้านหุ้น ที่มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 100 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 110 ล้านบาท เป็น 260 ล้านบาท
  • เดือนมิถุนายน ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2565 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 20 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 0.20 ล้านหุ้น ที่มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 100 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 260 ล้านบาท เป็น 280 ล้านบาท

2561

เดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์บริการที่จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการลูกค้า ในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง

2560

  • เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
  • เดือนเมษายน บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 110 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
  • เดือนมิถุนายน บริษัทฯ ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์บริการที่จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการลูกค้า ในจังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียง

2559

เดือนมิถุนายน บริษัทฯ ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์บริการที่จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการลูกค้า ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง

2540

เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

2537

เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนสองครั้ง ส่งผลให้ในเดือนดังกล่าวบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

2536

วันที่ 15 ธันวาคม 2536 ก่อตั้งบริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นชื่อเดิม (ปัจจุบันชื่อ บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน)) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยนายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งนี้ในขณะนั้น บริษัทฯ มีจุดเริ่มต้นจากการนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในรูปแบบสินค้าสำเร็จรูปเพื่อนำมาขายส่งในประเทศ