นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวอุมาพร ชัยยะเพกะ
นางสาวอุมาพร ชัยยะเพกะ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
นายธีรวัฒน์ กตัญญูกุล
นายธีรวัฒน์ กตัญญูกุล
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล
นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม
นายภาณุพงศ์ ขันธโมลีกุล
นายภาณุพงศ์ ขันธโมลีกุล
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวนงลักษณ์ มุกดา
นางสาวนงลักษณ์ มุกดา
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์
นางสาวศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • รองประธานกรรมการบริหาร
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวปัณฑารีย์ มโนมัยพันธุ์
นางสาวปัณฑารีย์ มโนมัยพันธุ์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป
อ่านเพิ่มเติม