ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม 2566
669.76
ล้านบาท
-15.80%
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY)
หน่วย : ล้านบาท
2564 2565 2566
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน 803.11 576.80 409.69
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 268.84 218.66 260.07
รวมสินทรัพย์ 1,071.95 795.46 669.76
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน 229.55 140.99 245.95
หนี้สินไม่หมุนเวียน 30.75 47.22 45.28
รวมหนี้สิน 260.30 188.21 291.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 810.65 607.25 378.53

รายได้รวม

รายได้รวม 2566
1,276.41
ล้านบาท
+23.03%
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY)
หน่วย : ล้านบาท
2564 2565 2566
ประเภทธุรกิจ
รายได้จากการจำหน่าย 784.56 867.03 1,108.81
รายได้จาก MA และการบริการ 59.11 82.88 97.17
รายได้จากการให้เช่า 27.52 75.57 50.34
รายได้อื่น 30.45 12.02 20.09
รายได้รวม 901.64 1,037.50 1,276.41

EBITDA

EBITDA 2566
217.13
ล้านบาท
+55.36%
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY)
หน่วย : ล้านบาท
2564 2565 2566
EBITDA 155.13 139.76 217.13
EBITDA Margin (%) 17.20 13.47 17.01

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ 2566
156.59
ล้านบาท
+57.79%
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY)
หน่วย : ล้านบาท
2564 2565 2566
กำไรสุทธิ 110.53 99.24 156.59
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.26 9.57 12.27

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
2566
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
23.15
อัตรากำไรสุทธิ (%)
12.27
อัตราส่วนสภาพคล่อง
2566
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
1.67
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
2566
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันทางการเงิน (เท่า)
7.62
2564 2565 2566
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.21 21.43 23.15
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.26 9.57 12.27
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.92 14.00 31.77
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 3.50 4.09 1.67
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.85 10.63 21.37
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.03 0.06 0.08
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันทางการเงิน (เท่า) 5.83 3.91 7.62