ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) ทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี (Hardware) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)

รวมถึงให้บริการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงหลังการขาย และการให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายใต้การทำงานกับทีมงานของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้ลูกค้ามีความมั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่งกลุ่มประเภทธุรกิจได้ 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทกลุ่มลูกค้า

บริษัทฯ มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ที่บริษัทฯ ดำเนินการเข้าประมูลงานเองโดยตรง และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนที่เข้าประมูลงานภาครัฐและมีให้ความเชื่อมั่นที่จะซื้อสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้งานโดยสามารถแบ่งประเภทกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เป็น 2 ประเภท

กลุ่มลูกค้าภาครัฐ

กลุ่มลูกค้าภาครัฐของบริษัทฯประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการศึกษา ของรัฐสถาบันการเงินของรัฐ

โดยในกลุ่มลูกค้าภาครัฐจะประมูลงานผ่านทางวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเดียวกันกับระเบียบของหน่วยงานราชการ โดยทั่วไปกลุ่มลูกค้าภาครัฐจะคัดสรรผู้รับงานผ่านการประกวดราคาเป็นหลัก โดยจะพิจารณาผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนใหญ่โดยภาครัฐจะจัดจ้างลักษณะเป็นงานโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า การให้ความรู้เบื้องต้น วางแผนงานออกแบบระบบที่เหมาะสมไปจนถึงขั้นตอนดำเนินการติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษา รวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้ใช้งาน

กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน

กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนนับเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯซึ่งประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีความรู้ความสามารถในการเข้าประมูลงานกับหน่วยงานภาครัฐ โดยกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนจะมีลักษณะการพิจารณาคัดเลือกจากการเปรียบเทียบราคา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติทั้งด้านประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลงานในอดีต