บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจต่อชุมชนและมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคงไปพร้อมกับการพัฒนาสังคม โดยจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความใส่ใจต่อชุมชนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สื่อสารให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงพนักงานเข้าใจกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การใช้ทรัพยากรตามความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ รวมถึงการจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษให้มีความเหมาะสมและริเริ่มสนับสนุนการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก จนกระทั่งดำเนินการเพื่อให้มีกระบวนการกำกับดูแลและกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม รวมถึงการประเมินผลและแก้ไขปรับปรุงให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางลดการใช้งานทรัพยากร เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ

บริษัทฯ เน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญในการลดการใช้งานทรัพยากร

เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำในส่วนที่ไม่จำเป็น โดยเริ่มจากการรณรงค์วัฒนธรรมในการประหยัดพลังงาน ให้ความรู้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการลดการใช้งานไฟฟ้าและน้ำเพื่อไม่ให้เกิดการสิ้นเปลือง ไม่ใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่ไม่จำเป็น อาทิ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบอุปกรณ์สำนักงาน ตลอดจนการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้สำนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทประหยัดพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมมาตรการประหยัดการใช้น้ำผ่านการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรของบริษัทฯ รับทราบอย่างทั่วถึง

แนวทางจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

บริษัทฯ ดำเนินการรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือกับบุคลากรเพื่อจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษในทุกกระบวนการตั้งแต่เริ่มผลักดัน ลดการใช้ (Reduce) ควบคุมปริมาณการใช้งานกระดาษในการเก็บข้อมูล

โดยหันมาใช้การเก็บรักษา บริหารจัดการฐานข้อมูลส่วนกลางด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเก็บข้อมูลบนระบบ Microsoft, รับส่งข้อมูลภายในองค์กรผ่านทางอีเมล, ลดการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารที่ไม่จำเป็น, ในกรณีที่จำเป็นให้พิมพ์หรือทำสำเนาสองด้านกระดาษ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลดการใช้กระดาษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้บุคลากรรับทราบความสำคัญของการนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) อาทิ การนำกระดาษที่ใช้งานแล้วหนึ่งด้านกลับมาใช้งานใหม่อีกครั้ง ตลอดจนการเลือกใช้งานทรัพยากรประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) ก่อนเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินการให้มีการแยกขยะอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากล ได้แก่ การคัดแยกขยะเป็นขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว ขยะรีไซเคิลซึ่งเป็นขยะที่สามารถนำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ขยะอันตรายซึ่งเป็นขยะที่มีความเป็นอันตรายหรือมีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายและขยะทั่วไปซึ่งเป็นขยะอื่นนอกเหนือจากขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในการกำจัดขยะ

แนวทางจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

ปัจจุบันการรณรงค์ด้านการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็นหัวข้อที่แพร่หลายในระดับสากลจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกเป็นอย่างดี โดยการส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การกำหนดมาตรการบังคับให้บุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลที่มาติดต่อดับเครื่องยานพาหนะขณะจอดรถในสถานที่ของบริษัทฯ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรภายในสำนักงาน ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบอุปกรณ์สำนักงานเมื่อไม่ใช้งาน และการปฏิบัติตามหลักการ Reduce Reuse Recycle เป็นต้น