บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญจากการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมที่ครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชนและด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อให้มีหลักการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการดำเนินธุรกิจหรือกลยุทธ์องค์กร และให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ดังนี้

กิจกรรมเพื่อสังคม